محله خانی آباد

محله خانی آباد زادگاه جهان پهلوان تختی/ سهند لطفی، مهسا شعله -  تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 1387.
محله خانی آباد، دومین کتاب از سری مطالعات "تهران پژوهی" دفتر پژوهش های فرهنگی است، که با هدف مطالعه ی محلات تهران صورت گرفته است. تهران پژوهی از آن رو، که تهران به عنوان یک کلان شهر، دربرگیرنده ی مجموعه ی متکثری از پاره فرهنگهاست که نیاز به شناختن و شناساندن دارد. در این کتاب، محله خانی آباد تهران زادگاه جهان پهلوان غلامرضا تختی، ذیل پنج فصل معرفی می گردد؛ در فصل اول "خانی آباد روستایی دور، محله ای نزدیک" مختصرا به موقعیت جغرافیایی خانی آباد، تاریخچه ای از شهر تهران و در نهایت شکل گیری و پیدایش "خانی آباد"، همراه با نقشه، کروکی و تصویر پرداخته می شود. فصل دوم کتاب با عنوان " جمعیت و مردم محله خانی آباد" ، ذیل چند سرفصل، ساکنان اولیه محله ، ترکیب جمعیتی، مشاغل و شیوه های زندگی ساکنان محله را مورد بررسی قرار می دهد. "مکان های مهم و افراد سرشناس محله خانی آباد" عنوان فصل سوم کتاب است. در فصل چهارم کتاب "داستان یک مرد"، گذر کوتاهی داریم بر زندگی و خانواده بزرگ مرد تولد یافته در این محله، غلامرضا تختی، و سرانجام در فصل نهایی کتاب "محله خانی آباد؛ امروز و فردا" ، وضعیت موجود محله و آینده "معلوم یا نامعلوم" آن را خواهیم خواند.