معزفی کتاب: «جهان اسطوره شناختی»

از دیدگاه قوم اسطوره باور، اسطوره داستانی حقیقی و مقدس است که روایت آن زمان و مکان و آداب خاصی را می طلبد.اسطوره ها دربرگیرنده ی حقایقی از زندگی دوران کهن اقوام هستند و جهان بینی مردم باستانی را منعکس می کنند. اعمال ما در فرهنگ و زندگی امروز به صورت ناهشیارانه تحت تأثیر آن ها قرار دارند. اما کشف و رمزگشایی اساطیر همواره مورد توجه اسطوره شناسان بوده است. و سعی شده که اساطیر از دیدگاه های مختلف روانشناختی، روان کاوی، انسان شناختی و... مورد بررسی قرار گیرد.اما  در این کتاب روژه کایوا در مقاله ی خود اظهار داشته است که «اهتمام در شرح و تفسیر اسطوره تقریبا ً همواره ناکام مانده است.»  چرا که جهان اسطوره، جهان همگن و یک پارچه ای نیست. و اساطیر در طی زمان های بسیار لایه لایه بر هم انباشته شده اند.از این رو همیشه رمزی ناشناخته در پس همه ی تحلیل ها و تفسیرها باقی می ماند. بنابراین برای توجیه اسطوره نیاز به دیدگاهی جامع داریم که هیچ زاویه ای از اسطوره را از نظر نیاندازد.  مطالعات تطبیقی در این زمینه کمک زیادی در شناخت و رمزگشایی اساطیر داشته اند. دو مقاله ی آخر این کتاب به بررسی تطبیقی اساطیر ایران (شاهنامه  و  ویس و رامین) با اساطیر هند (مهابهارات) و غرب(تریسان و ایزوت)  می پردازد.این کتاب از شش مقاله به شرح زیر تشکیل شده است:  

خدایان سه کنش ..... ژرژ دومزیلکنش

اسطوره ..... روژه کایوا

کیهان اسطوره ای ..... ژرژ گودورف

ساختار اسطوره ای- تئاتری پادشاهی در ژاپن .....ماسائو یاماگوشی

وجوه مشترک میان مهابهارات و شاهنامه ..... جیمز دارمستتر

اسطوره ی الگوی ایرانی تریستان و ایزوت ..... 

جهان اسطوره شناسی 4، آثاری از ژرژ دومزیل، روژه کایوا، ژرژ گودورف، ماسائو یاماگوشی، جیمز دارمستتر، جلال ستاری، ترجمه جلال ستاری، چاپ اول 1379، نشر مرکز

نویسنده: گروه کتاب و رسانه